fizikalna terapija elektroterapija

ELEKTROTERAPIJA

ELEKTROTERAPIJA

Primena jednosmerne struje niskog intenziteta, impulsnih modulacija jednosmerne struje, kao i struje visoke frekvence je već dobro poznata i prisutna je u rehabilitaciji još od 50-tih godina prošlog veka.

Iako dugo u upotrebi i danas predstavlja jedan od glavnih oslonaca za terapiju bola, borbu protiv akutnih i hroničnih otoka, biostimulaciju, elektro-stimulaciju …

  • Galvanizacija – jednosmerna struja niskog intenziteta

  • TENS – snažno smanjuje osećaj bola neurogenim putem

  • Interferentne struje – ostvaruju efekat niskofrekventne struje duboko u tkivu

  • Faradska struja – podražajni efekat na površini i u dubini tkiva

  • Elektrostimulacija