PRP terapija

 

PRP terapija krvnom plazmom

PPR tretman podrazumeva korišćenje trombocitnih faktora rasta, citokina i hemokina koji pospešuju rast ćelija i stvaranje novog tkiv

Sastav krvi

  • Krvne ćelije – Leukociti, eritrociti, trombociti
  • Krvna plazma

Leukociti – infekcija, odstranjivanje bakterija

Eritrociti – transport kiseonika

Trombociti – zgrušavanje krvi i zarastanje rana

PRP stub

Tretman PRP (Platelets Rich Plasma) podrazumeva korišćenje dela plazme koji sadrži visoku koncentraciju trombocita.

Faktori rasta su prirodni proteini koji se prvenstveno nalaze u trombocitima. Kaskada faktora rasta predstavlja glasnike u  procesu zarastanja rana. Kada su ovi faktori deficitarni ili zarobljeni kao kod hroničnih rana, oni moraju biti zamenjeni i / ili njihova  aktivnost mora biti obnovljena. Odličan izvor prirodnih faktora rasta je ljudska plazma bogata trombocitima (PRP ).

Faktori rasta su proteini koji stimulišu kaskadu zarastanja

Faktor rasta izvor
Transformišući faktor rasta BetaTGF-B Trombociti, ekstraćelijski koštani matriks, matriks hrskavice, aktivne TH1 ćelije i prirodne kiler ćelije, makrofgi, monociti i neutrofili
Bazični fibroblastni faktor rastabFGF Trombociri, makrofagi, mezenhimalne ćelije, hondriciti, osteoblasti
Trombocitni faktor rastaPDGFa-b Trombociti, osteoblasti, endotelne ćelije, makrofagi, monociti, glatke mišćne ćelije
Epidermalni faktor rastaEGF Trombociti, makrofagi, monociti
Vaskularni endotelialni faktor rastaVEGF Trombociti, endotelijalne ćelije
Faktor rasta vezivnog tkivaCTGF Trombociti putem endocitoze iz ekstraćelijske sredine u koštanoj srži

 

 

Zbog pomenutih efekata ovaj tretman je našao široku primenu u brojnim oblastima medicine kao što su ortopedija, sportska medicina, lečenje hroničnih rana, stomatologija, plastična i rekonstruktivna hirurgija, estetska medicina, maksilofacijalna hirurgija, kardio- hirurgija.

 

Sam tretman je za pacijenta vrlo bezbedan zato što se radi o autolognom transplatnu (iz krvi pacijenta se koncentruju faktori rasta koji se potom lokalno aplikuju).

Pacijntu se venepunkcijom uzima količina između 60-150ml krvi (u zavisnosti od kliničke indikacije). Krv se zatim ubacije u rezervoar sterilnog sistema gde se dalje obrađuje bez ikakve mogućnosti kontaminacije. Posle obrade dobija se PRP u traženoj količini i kao takav se lokalno aplikuje u oštećeno tkivo.

 

U primeni ovog tretmana zabeležene su retka neželjena dejstva. S obzirom da ne postoji mogućnost da dođe do alergijske reakcije (autologni transplant), neželjena dejstva su najčešće u obliku crvenila i manjih hematoma na mestu aplikacije.

 

Pacijent koji se  podvrgava tretmanu ne sme da koristi nesteroidne anti-inflamatorne lekove (brufen, ibuprofen, analgin …), niti kortikosteroide.

Poželjno je da pacijent ne koristi nikakve lekove, osim pacijenata sa srčanim oboljenjima kojima je to redovna terapija.

 

Pacijent posle tretmana ne sme koristiti nikakve lekove najmanje 7 dana. Ukoliko kao redovnu terapiju koristi bilo kakve lekove treba se konsultovati sa lekarom.

 

Kod sportskih povreda neophodno je mirovanje minimum 3-7 dana a nakon toga može se postepeno ulaziti u trening.

 

O ostalim reakcijama na tretman u zavisnosti od kliničke primene obavestiće vas nadležni lekar.

 

Tretmanu se ne smeju podvrgavati pacijenti koji imaju maligna oboljenja i sistemska oboljenja krvi.

 

Hronične rane

Degenerativni reumatizam

Sportske povrede