Pro Fizio prp krvna plazma platelet rich plasma

PRP terapija

 

PRP terapija krvnom plazmom – tretman koji omogućava regeneraciju tkiva

PRP terapija ili terapija trombocitima obogaćenom krvnom plazmom kao element regenerativne medicine, dostupna je u našoj ambulanti još od 2012. godine.

Za punih osam godina primene ovog terapijskog postulata u lečenju muskuloskeletnih stanja i oboljenja stekli smo bogato iskustvo.

Primena PRP tretmana u našoj ustanovi zasniva se na primeni PRP supstrata visoke koncentracije. Ovaj supstrat dobija se upotrebom savremene tehnologije u vidu Cytomedix separatora, koji laserskim snopom detektuje trombocitei smešta ih posebni odeljak u kome se dobija plazma sa visokom koncentracijom trombocita.

Ovaj supstrat ima koncentraciju i do 18 puta veću od fiziološke koncentracije.

Supstrat se zatim dilutira pretežno suvim ostatkom u koji ulazi i visoka koncentracija leukocita.

Sinergizam trombocinih i leukocitnih faktora rasta i njihova optimalna koncentracija, čini ovakav supstrat najpoželjnijim supstratom od svih sada dostupnih oblika.

Šta je PRP – krvna plazma

PRP terapija krvnom plazmom – podrazumeva korišćenje trombocitnih faktora rasta, citokina i hemokina koji pospešuju rast ćelija i stvaranje novog tkiva.

PRP terapija je bezbedan metod za aplikaciju autolognog – sopstvenog, tkivnog sustrata koji se sastoji od krvne plazme u kojoj se nalazi visoka koncentracija trombocita (6 do 8 puta od fiziološke koncentracije)

 

PRP stub

PRP terapija krvnom plazmom (Platelets Rich Plasma) podrazumeva korišćenje dela plazme koji sadrži visoku koncentraciju trombocita.

Faktori rasta su prirodni proteini koji se prvenstveno nalaze u trombocitima. Kaskada faktora rasta predstavlja glasnike u  procesu zarastanja rana. Kada su ovi faktori deficitarni ili zarobljeni kao kod hroničnih rana, oni moraju biti zamenjeni i / ili njihova  aktivnost mora biti obnovljena. Odličan izvor prirodnih faktora rasta je ljudska plazma bogata trombocitima (PRP ).

Faktori rasta su proteini koji stimulišu kaskadu zarastanja

Faktor rasta izvor
Transformišući faktor rasta BetaTGF-B Trombociti, ekstraćelijski koštani matriks, matriks hrskavice, aktivne TH1 ćelije i prirodne kiler ćelije, makrofgi, monociti i neutrofili
Bazični fibroblastni faktor rastabFGF Trombociri, makrofagi, mezenhimalne ćelije, hondriciti, osteoblasti
Trombocitni faktor rastaPDGFa-b Trombociti, osteoblasti, endotelne ćelije, makrofagi, monociti, glatke mišćne ćelije
Epidermalni faktor rastaEGF Trombociti, makrofagi, monociti
Vaskularni endotelialni faktor rastaVEGF Trombociti, endotelijalne ćelije
Faktor rasta vezivnog tkivaCTGF Trombociti putem endocitoze iz ekstraćelijske sredine u koštanoj srži

 

 

PRP terapija je zbog pomenutih efekata ovaj tretman je našao široku primenu u brojnim oblastima medicine kao što su ortopedija, sportska medicina, lečenje hroničnih rana, stomatologija, plastična i rekonstruktivna hirurgija, estetska medicina, maksilofacijalna hirurgija, kardio- hirurgija.

PRP tretman

Sam tretman je za pacijenta vrlo bezbedan zato što se radi o autolognom transplatnu (iz krvi pacijenta se koncentruju faktori rasta koji se potom lokalno aplikuju).

Pacijntu se venepunkcijom uzima količina između 60-150ml krvi (u zavisnosti od kliničke indikacije). Krv se zatim ubacije u rezervoar sterilnog sistema gde se dalje obrađuje bez ikakve mogućnosti kontaminacije. Posle obrade dobija se PRP u traženoj količini i koncentraciji i kao takav se lokalno aplikuje u oštećeno tkivo.

Pro Fizio prp krvna plazma platelet rich plasma

Pro Fizio prp krvna plazma platelet rich plasma

U primeni ovog tretmana zabeležene su retka neželjena dejstva. S obzirom da ne postoji mogućnost da dođe do alergijske reakcije (autologni transplant), neželjena dejstva su najčešće u obliku crvenila i manjih hematoma na mestu aplikacije.

Pacijent koji se  podvrgava tretmanu ne sme da koristi nesteroidne anti-inflamatorne lekove (brufen, ibuprofen, analgin …), niti kortikosteroide.

Poželjno je da pacijent ne koristi nikakve lekove, osim pacijenata sa srčanim oboljenjima kojima je to redovna terapija.

Pacijent posle tretmana ne sme koristiti nikakve lekove najmanje 7 dana. Ukoliko kao redovnu terapiju koristi bilo kakve lekove treba se konsultovati sa lekarom.

Kod sportskih povreda neophodno je mirovanje minimum 3-7 dana a nakon toga može se postepeno ulaziti u trening.

O ostalim reakcijama na tretman u zavisnosti od kliničke primene obavestiće vas nadležni lekar.

Tretmanu se ne smeju podvrgavati pacijenti koji imaju maligna oboljenja i sistemska oboljenja krvi.

 Indikacije za primenu PRP terapije:

 • Degenerativni reumatizam velikih zglobova:
  • Gonartroza
  • Koksartroza
 • Vanzglobni degenerativni reumatizam
  • Humero-skapularni periartritis (PAHS)
  • Tendinopatija m. supraspinatusa
  • Tendinopatija Ahilove tetive
  • Plantarni fascitis
  • Teniski lakat
 • Povrede mekih tkiva
  • Ruptura mišića
  • Ruptura tetiva
  • Ruptura ligamenta
 • Hronične sporozarastajuće rane

 

Na primeru sporozarastajuće rane prikazaćemo slojevitost ovog tretmana.

Tretman Hronične rane

Hronična rana – prikaz PRP aplikacije

Wagner III

 

 

 

Hronična rana – debridman – prikaz PRP aplikacija

Rana posle hiruškog debridmana i HBO terapije – na skici je prikazano tkivo u kome se nalazi povišena doza kiseonika rastvorenog u tkivnim tečnostima. Na taj način se zaustavlja dalja progresija nekroze i stimuliše stvaranje granulacionog tkiva.

Hronična rana – injekcioni tretman – prikaz PRP aplikacija

 

Hronična rana – eksterno formiran koagulum – prikaz PRP aplikacija

Aplikacija PRP injekcionom metodom radi ostvarivanja dubokog tkivnog delovanja koncentrovanih faktora rasta.

 

 

Aplikacija PRP i PPP koaguluma dobijenog eksternom reakcijom autolognog trombina sa pomenutim supstratima

Degenerativni reumatizam

Sportske povrede