Bazični Bobat kurs u Beogradu 2024.

IBITA Osnovni Bobat kurs o proceni i tretmanu odraslih sa neurološkim stanjima – Bobat koncept

Instruktor: Francesco Inversini BCI IBITA

Bobat Kurs je namenjen: Fizioterapeutima, Lekarima, studentima fizioterapije, Studentima medicine

Ukratko o kursu:

Kurs je odobren od strane Internacionalne asocijacije Bobat trenera -IBTA i održava u Beogradu u organizaciji Pro Fizio ambulante za rehabilitaciju.

Kurs traje petnaest (15) radnih dana.

Podeljen je u tri modula od po pet radnih dana.

Termini održavanja:

  • Modul 1. – 11-15 Maj 2024.
  • Modul 2. – 18-22 Septembar 2024.
  • Modul 3. – 13-17 Novembar 2024.

Mesto održavanja: Hotel M, Bulevar Oslobođenja 56a, Beograd

Prijave se vrše elektronskim putem na e-mail: office@profizio.rs

Po prijemu Vašeg maila naš tim će vam poslati bliža uputstva i dokumet za prijavu.

Cena za celokupan (sva tri modla) Bazični Bobat kurs iznosi 2500 eura u dinarskoj protivvrednosti

Broj polaznika 12

Broj slobodnih mesta na dan 04.1.2024. : 10

Broj slobodnih mesta na dan 08.1.2024. : 9

Osnovni Bobat kurs obuhvata četiri ključna aspekta:


TEORETSKI DEO

• Uvod

• ICF (Međunarodna klasifikacija funkcionisanja, invaliditeta i zdravlja)

• Model kliničke prakse po Bobath-u (MBCP)

• Primenjena neurofiziologija

• Neuralna organizacija

• Sistem spuštanja o Sistem uzdizanja

• Integrirano motoričko ponašanje

• Cerebelum/Bazalni gangliji/Talamus

• Neuromišićna plasticitet o Disfunkcija pokreta

• Kontrola pokreta i učenje pokreta

• Merenja rezultata

• Posturalna kontrola

• Locomotion (kretanje)

• Gornji ekstremiteti i ruka

PRAKTIČNI DEO

Klinička procena i tretman

• Model kliničke prakse po Bobath-u (MBCP)

• Demonstracije pacijenata

• Radionice sa pacijentima

• Procena, tretman i evaluacija pacijenata (od strane učesnika kursa)

Praktične sesije

• Analiza pokreta i facilitacija

SAMOSTALNO VOĐENO UČENJE

• Zadatak izveštaja o slučaju

• Reflektivni dnevnik

• Alat za samoprocenu

DRUGI DELOVI KOJI SE MOGU UKLJUČITI U OSNOVNI KURS

• Orofacijalni problemi

• Perceptivni problemi: kontraverzivno guranje, apraksija, zanemarivanje

• Model kliničkog okvira po Bobath-u (MBCF)

OPCIONI DELOVI (primeri)

• Pomagala

• Trening sa podrškom telesne težine

• Mentalna imaginacija

• Terapija pokretom uz ograničenje

• Botox

• Splinting (imobilizacija)

Program:

Prvi Modul

Dan 1

8.30-9.00 Registracija i prezentacija ciljeva kursa.

9.00-10.00 Teorija: Bobat koncept od nastanka do danas.

10.00-10.45 Teorija: Kliničko rezonovanje i prezentacija Modela Bobat kliničke prakse (MBCP).

10.45-11.00 Pauza za kafu.

11.00-12.30 Demonstracija pacijenta A od strane instruktora.

12.30-13.00 Rezime glavnih tačaka i diskusija.

13.00-14.00 Ručak.

14.00-15.00 Teorija: Karakteristike efikasnog kretanja i analiza funkcionalnog kretanja.

15.00-16.00 Praktična sesija: Postavljanje u stojeći položaj radi olakšavanja antigravitacionih komponenti, orijentacija COM u BOS-u.

16.00-16.15 Pauza.

16.15-17.30 Praktična sesija: Posturalna kontrola u stojećem položaju i strategija članka.

Dan 2

8.30-10.00 Teorija: Neurofiziologija posturalne kontrole.

10.00-10.45 Teorija: Stabilnost trupa kao multi kinetički lanac.

10.45-11.00 Pauza za kafu.

11.00-12.30 Demonstracija pacijenta B od strane instruktora.

12.30-13.00 Rezime glavnih tačaka i diskusija.

13.00-14.00 Ručak.

14.00-14.45 Teorija: Uloga tehnike facilitacije.

14.45-16.00 Praktična sesija: Tranzicija stojeći-sedeći.

16.00-16.15 Pauza.

16.15-17.30 Praktična sesija: Linearno produženje u sedećem položaju.

Dan 3

8.30-10.45 Teorija: Sistemi uzdizanja i spuštanja.

10.45-11.00 Pauza za kafu.

11.00-12.30 Demonstracija pacijenta C od strane instruktora.

12.30-13.00 Rezime glavnih tačaka i diskusija.

13.00-14.00 Ručak.

14.00-16.00 Radionica: Analiza funkcionalnih zadataka i facilitacija deo A.

16.00-16.15 Pauza.

16.15-17.30 Radionica: Analiza funkcionalnih zadataka i facilitacija deo B.

Dan 4

8.30-11.15 Teorija: Sindrom gornjeg motornog neurona.

11.15-11.30 Pauza za kafu.

11.30-12.45 Praktična sesija: Lateralno naginjanje.

12.45-13.00 Priprema para za rad sa pacijentima – klinička dokumentacija.

13.00-14.00 Ručak.

14.00-15.30 Tretman pacijenata od strane učesnika pod nadzorom instruktora.

15.30-16.00 Rezime procene, pregled i diskusija u parovima.

16.00-17.30 Praktična sesija: Tranzicija sedenje-ležanje.

Dan 5

8.30-10.00 Teorija: Integrativne funkcije centralnog nervnog sistema.

10.00-11.15 Praktična sesija: Priprema stopala u ležećem položaju.

11.15-11.30 Pauza za kafu.

11.30-13.00 Trening stabilnosti trupa u ležećem položaju.

13.00-14.00 Ručak.

14.00-15.30 Tretman pacijenata od strane učesnika pod nadzorom instruktora.

15.30-16.00 Pregled tretmana i diskusija u parovima.

16.00-17.00 Pitanja, pregled nedelje i smernice za izveštaj o slučaju koji treba pripremiti između drugog i trećeg modula sa kliničkim primerima.

17.00-17.30 Pitanja za testiranje znanja i zaključak prvog modula.

Drugi modul

Dan 6

8.30-11.00 Teorija: Cerebelum, Bazalne ganglije, Neuroplastičnost i motorno učenje.

11.00-11.15 Pauza za kafu.

11.15-13.00 Praktična sesija: Ležeći položaj unazad.

13.00-14.00 Ručak.

14.00-15.30 Tretman pacijenata od strane učesnika pod nadzorom instruktora.

15.30-16.00 Pregled tretmana i diskusija u parovima.

16.00-17.30 Praktična sesija: Tranzicija iz ležećeg/bok-ležećeg položaja i rad na produženju kuka.

Dan 7

08.30-10.45 Teorija: Neurofiziologija i biomehanika locomocije.

10.45-11.00 Pauza za kafu.

11.00-12.30 Demonstracija pacijenta D od strane instruktora.

12.30-13.00 Rezime glavnih tačaka i diskusija.

13.00-14.00 Ručak.

14.00-15.30 Tretman pacijenata od strane učesnika pod nadzorom instruktora.

15.30-16.00 Pregled tretmana i diskusija u parovima.

16.00-17.30 Praktična sesija: Tranzicija bok-ležeći/ležeći/sedeći.

Dan 8

08.30-10.45 Teorija: Karakteristike patološkog hoda i merni instrumenti za rezultate.

10.45-11.00 Pauza za kafu.

11.00-12.30 Demonstracija pacijenta E od strane instruktora.

12.30 -13.00 Diskusija o tretmanu i kliničkom rezonovanju.

13.00-14.00 Ručak.

14.00-15.30 Tretman pacijenata od strane učesnika pod nadzorom instruktora.

15.30-16.00 Pregled tretmana i diskusija u parovima.

16.00-17.30 Praktična sesija: Priprema stopala u sedećem položaju.

Dan 9

8.30-11.15 Praktična sesija: Produženje trupa, postavljanje lopatice i priprema stopala za funkcionalno sedenje do stajanja.

11.15-11.30 Pauza za kafu.

11.30-13.00 Praktična sesija: Spuštanje i aktivacija multi kinetičkog lanca.

13.00-14.00 Ručak.

14.00-15.30 Tretman pacijenata od strane učesnika pod nadzorom instruktora.

15.30-16.00 Pregled tretmana i diskusija u parovima.

16.00-17.30 Praktična sesija: Prvi korak.

Dan 10

8.30-10.30 Praktična sesija: Prvi korak i olakšavanje hodanja (opšti aspekti).

10.30-10.45 Pauza za kafu.

10.45-12.00 Praktična sesija: Korak unazad.

13.00-14.00 Ručak.

14.00-15.30 Tretman pacijenata od strane učesnika pod nadzorom instruktora.

15.30-16.00 Radionica: Pregled praktičnih sesija.

16.00-16.30 Testiranje znanja.

16.30 Zaključak drugog modula.

Između drugog i trećeg modula, svaki učesnik treba da pripremi izveštaj o slučaju procene i tretmana stvarnog pacijenta u skladu sa Modelom Bobath kliničke prakse, uključujući video zapise i slike, i da ga pošalje instruktoru 10 dana pre održavanja poslednjeg modula.

Treći Modul

Dan 11

8.30-9.00 Registracija i prezentacija ciljeva trećeg modula, povratne informacije o izveštajima o slučaju.

9.00-11.00 Praktična sesija: Ležeći na stomaku deo A.

11.00-11.15 Pauza za kafu.

11.15-13.00 Praktična sesija: Ležeći na stomaku deo B.

13.00-14.00 Ručak.

14.00-15.30 Tretman pacijenata od strane učesnika pod nadzorom instruktora.

15.30-16.00 Pregled tretmana i diskusija u parovima.

16.00-17.30 Praktična sesija: Ograničenje trupa (teorija i praksa).

Dan 12

08.30-10.45 Teorija: Neurofiziologija, biomehanika i patološki pokreti hvatanja u dosegu – deo A.

10.45-11.00 Pauza za kafu.

11.00-12.30 Demonstracija pacijenta F od strane instruktora.

12.30-13.00 Diskusija o tretmanu i kliničkom rezonovanju.

13.00-14.00 Ručak.

14.00-15.30 Tretman pacijenata od strane učesnika pod nadzorom instruktora.

15.30-16.00 Pregled tretmana i diskusija u parovima.

16.00-17.30 Praktična sesija: Postavljanje lopatice i zadnji deltoid u abdukciji.

Dan 13

08.30-10.45 Teorija: Neurofiziologija, biomehanika i patološki pokreti hvatanja u dosegu – deo B.

10.45-11.00 Pauza za kafu.

11.00-12.30 Demonstracija pacijenta G od strane instruktora.

12.30-13.00 Diskusija o tretmanu i kliničkom rezonovanju.

13.00-14.00 Ručak.

14.00-15.30 Tretman pacijenata od strane učesnika pod nadzorom instruktora.

15.30-16.00 Pregled tretmana i diskusija u parovima.

16.00-17.30 Praktična sesija: Korišćenje asimetričnog sedenja za izolaciju i mobilizaciju lopatice i G-H zgloba za postavljanje lopatice i ROM.

Dan 14

08.30-09.30 Teorija: Bolno rame.

09.30-11.00 Praktična sesija: Položaj ruke/lakta/predlaktja/zgloba (teorija i praksa) deo A.

11.00-11.15 Pauza za kafu.

11.15-13.00 Praktična sesija: Položaj ruke/lakta/predlaktja/zgloba (teorija i praksa) deo B.

13.00-14.00 Ručak.

14.00-15.30 Tretman pacijenata od strane učesnika pod nadzorom instruktora.

15.30-16.00 Pregled tretmana i diskusija u parovima.

16.00-17.30 Praktična sesija: Sve povezivanje u funkcionalnom dosegu.

Dan 15

08.30-11.00 Vežbanje obnavljanja funkcije šake (teorija i praksa) deo A.

11.00-11.15 Pauza za kafu.

11.15-13.00 Vežbanje obnavljanja funkcije šake (teorija i praksa) deo B.

13.00-14.00 Ručak.

14.00-15.00 Radionica obuke kliničkog rezonovanja.

15.00-15.30 Testiranje znanja.

15.30-16.00 Zaključak kursa i sertifikacija.

Učesnici neće dobiti sertifikat kursa bez uspešne predaje pismenog izveštaja o slučaju.

Ostavite odgovor

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Neophodna polja su označena *