Rehabilitacija u bolničkim uslovima

Rehabilitacija u bolničkim uslovima je usluga koja je sada dostupna našim pacijentima.

U saradnji sa Opštom bolnicom Medicinski sistem Beograd, započeli smo sa pružanjem usluga iz domena rehabilitacije pacijentima kojima je potreban celodnevni medicinski nadzor. Pacijenti čije koji imaju potrebu za produženim bolničkim lečenjem i ranom rehabilitacijom takođe mogu računati na naše usluge.

Bolnički uslovi podrazumevaju celodnevni nadzor i brigu o pacijentu. Sestrinka nega, podelu terapije, lekarski nadzor, i fizioterapeutske usluge.

Lečenje osnovne bolesti i prisutnih komplikacija takođe je moguće i sprovodi ga lekarski tim Medicinskog sistema Beograd.

Centralni medicinski pult u stacionarnom delu MSB bolnice, omogućava stalni nadzor i direktnu komunikaciju sa pacijentima.

Rehabilitacija u bolničkim uslovima

Rehabilitacija u bolničkim uslovima se sprovodi prema indikacijama i opštem zdravstvenom stanju. Započinje se na nivou postelje uz postupnu vertikalizaciju i podršku hodu. Napreduje se prema samostalnim transferima (zauzimanje sedećeg položaja, uspravljenje u stojeći položaj) i hodu sa pomagalom i potencijalno ka samostalnim hodom. Po potrebi uključiju se i odgovarajuće fizikalne procedure kao što su laser, magnet, ultrazvuk, elektroterapija, elektrostimulacija i sl.

Portabilna elektroterapija, moguća primena svih elektroterapijskih procedura u bolesničkoj sobi.

Cilj rehabilitacije je da se pacijent na što bezbedniji i što udobniji način dovede do nivoa samostalnog hoda. rehabilitacije se potom može nastaviti ambulantno ili u uslovima svog doma. Pacijent je pri tome obučen da bude samostalan po pitanju sprovođenja lične higijene i drugih aktivnosti svakodnevnog života.

Rehabilitacija u bolničkim uslovima je način da se brojnim pacijentima i njihovim porodicama značajno olakša period posle zavšenog primarnog bolničkog lečenja. Često smo svedoci da pacijenti posle otpusta iz bolnice odlaze u svoje kućne uslove koji nisu adekvatni za nastavak rehabilitacije. U ovim slučajevima, rehabilitacioni tok biva produžen, kompromitovan u smislu postizanja optimalnih rezultata, a često se umesto napredka opšteg zdravstvenog i funkcionalnog statusa, dešava razvoj komplikacija na različitim organskim sistemima.

Jednokevetni apartman u MSB bolnici

Indikacije:

  • Status post CVI – stanje koje karakteriše neurološki deficit u smislu oduzetosti ili slebije pokretljivosti jedne strane tela. Kod ovakvih pacijenata posle faze neposrednog vitalnog zbrinjavanja, dolazi faza neurološkog oporavka čiji intenzivni period nastupa u narednih nekoliko meseci. Iz tog razloga važno je sa rehabilitacijom u smislu neuromotorne stimulacije započeti što pre je to moguće. U ovom slučaju adekvatan smeštaj, higijena i redovan rad sa fizioterapeutom mogu značajno da unaprede stanje pacijenta i omoguće optimalan funkcionalni oporavak.
  • Teško pokretni pacijneti – pacijneti kojima je iz nekog medicinskog razloga kompromitovano kretanje i vezani su za postelju. Ovakvim paijentima možemo da pružimo punu zdravstvenu negu i higijenu i uz rad sa fizioterapeutom povećamo mogućnost kretanja, obučimo ih i uvežbamo u upotrebi pomagala za kretanje, produžimo hodnu prugu i samim tim ih učinimo samostalnijim u obavljanju aktivnosti dnevnog života.