Shock Wave terapija

Shock Wave (šok vejv) terapija

Shock Wave (Šok Vejv)  ili terapija udarnim talasima predstavlja upotrebu akustičnog talasa visoke snage i niske frekvence u tretmanu različitih stanja i oboljenja mišićno-koštanog sistema.

Shock Wave je kao agens u fizikalnoj terapiji kao agens već više od deset godina.

Primarno je zamišljen kao alat za tretranje nakupina kalcijuma (kalcifikati) u tkivu – kalcifikata. Pretpostavljalo se da će se zahvaljujući karakteristikama snažnog akustičnog talasa, postići narušavanje strukture kalcifikata, što će zatim dovesti do njene redukcije i resorpcije.

Ovakva pretpostavka se u prvo vreme pokazala kao ispravna.

Takođe u merenju ishoda Shock Wave terapije, akcenat je stavljan na kratkoročne rezultate, zato se polje indikacija širilo. Propušteno je dugoročno praćenje stanja kao što je propuštena i implementacija šok vejv tretmana u rehabilitacioni koncept.

Dugoročni rezultati su izojstajali, kalcifikati su se ponovo formirali često i u većem obimu nego ranije.

Pacijenti su se ponovo obraćali za pomoć verujući da će šok-vejv terapija ponovo dati povoljan rezultat. Zbog većeg obima kalcifikata, praktičari su povećavali dozu kroz povećanje udarnog pritiska, i učestalosti primene procedura. Došlo je i do razvoja drugih vidova aparata sa usmerenim dejstvom itd.

Dugoročni rezultati su ponovo izostali a zbog pojačanih doza počele su da se javljaju i komplikacije u vidu oštećenja struktura tkiva, pojave trajnih maladaptacija i fiksiranja hroničnih procesa.

Nametnuo se zaključak da pojačavanje doze nije rešenje koje bi terapiju udarnim talasima učinio pouzdanom.

Otvorila su se pitanja, da li je ova terapija usmerena ka lečenju posledice ili uzroka nastanka kalcifikata. Da li su kalcifikati zaista odgovorni za bol i narušenu funkciju segmentza ili je stvar u nečem drugom.

Posmatranje šok vejv terapije kao mono-terapijskog (samostalnog) koncepta je u ozbiljnim krugovima napušteno osim u izuzetnim slučajevima. Da bi se dobio trajniji efekat bilo je potrebno šok-vejv uključiti u ukupan rehabilitacioni protokol. Ovakav protokol imao je za cilj da se razorna sila udarnog talasa primeni onda kada je neophodno i kada će u procesu korekcije neuromotorne kontrole tretiranog segmenta dati najbolji i najbezbedniji efekat.

Shock Wave – Teoretsko razmatranje

Modifikacijom ukupne doze, prepoznavanjem optimalnih faza za primenu akustičnog talasa i dubljim istraživanjem došlo se do spoznaje da šok vejv u adekvatnoj dozi ostvaruje stimulaciju regenerativnih procesa u tretiranom tkivu.

Udarni talasi stimulilišu lučenje tkivne hijaluronske kiseline, aktiviraju tkivne i krvne faktore rasta. Na ovaj način stimuliše se regeneracija tkiva i utiče na povećanje elastičnosti i prokrvljenosti tretiranog segmenta.

Rehabilitacioni koncept podrazumeva analizu stanja, prepoznavanje promena u kinetičkom lancu, definisanje razloga nastanka kalcifikata, smisao primene Shock Wave tretmana u odnosu na benefite i rizike.

Treba znati da se kalcifikat formira u regiji koja je prethodno oštećena povredom i/ili zapaljenskim procesom a koja već duže vreme trpi neadekvatno, povišeno opterećenje. Stvaranje kalcifikata je odgovor tkiva na preopterećenje na mestu najveće izloženosti.

Zato, analizom statičke i dinamičke posture odnosno načina na koji se naše telo ponaša u prostoru pri stajanju ili kretanju, razloge preopterećenja pogođene regije. Korekcija dinamičke i statičke posture kroz vežbe neuromotorne kontrole je neophodna da bi se postigli dugoročni rezultati.

U Pro Fizio ambulanti, negujemo ovakav rehabilitacioni pristup. Ovakav pristup obezbeđuje smisaonu, udobniju aplikaciju i dugoročnije rezultate.

Indikativno polje

Shock Wave se najčešće primenjuje u tretmanu degenerativno izmenjenih tetiva i ligamenata.

Zahvaljujući novim saznanjima sve više se koristi i kao podrška posle aplikacije regenerativnih supstrata kao što je prp.

Indikacije za primenu:

  • Kalcificirajući tendinitis rotatorne manžetne ramena,
  • Kalcifikacija plantarnog liganemta
  • Hronični plantarni fascitis
  • Calcar calnei – Petni trn

Kontraindikacije:

  • Osteoporoza,
  • Maligniteti,
  • Akutna bolna stanja
  • Infektivna stanja

Sama aplikacija udarnog talasa može da ima destruktivne posledice po tkiva nad kojima se primenjuje zato je odabir samog aparata veoma važan. U Pro Fizio ambulanti koristimo Cosmogamin aparat za radijalni shock wave tretman jer nam omogućava pozdano doziranje i laku primenu.

Više o ovoj temi možete pogledati na našem youtube kanalu: