Post Covid-19 rehabilitacija

Respiratorna rehabilitacija

Virusna infekcija Sars CoV2 izazvala je pandemiju koja traje unazad dve godine. Karakteriše je relativno visoka stopa smrtnosti odraslog i starijeg stanovništva koji imaju pridružene hronične nezarazne bolesti – komorbiditete. U populaciji rekovalescenata primećen je sporiji kardiorespiratorni oporavak. Drugim rečima pacijneti koji su preležali srednje tešku i tešku klliničku sliku sporije se vraćaju u svakodnevnim životnim aktivnostima. Ovo ističe potrebu za formiranjem adekvatnog pristupa oporavku ovakvih pacijenata – Post Covid-19 rehabilitacija.

Post Covid-19 rehabilitacija

Podrazumeva aspekt medicinske rehabilitacije koji podrazumeva dominantno kardiološku i respiratornu rehabilitaciju sa svim specifičnostima ovih postupaka. Takođe rehabilitacioni postupci moraju biti adekvatno dozirani i individualno prilagođeni.

Da bi se formirao optimalni protokol neophodan je multidisciplinaran medicinski pristup odnosno tim sastavljen od kardiologa, fizijatra, fizioterapeuta i drugih specijalista u skladu sa prisutnim komobirditetima i komlikacijama.

Funkcionalna dijagnostika u okviru rehabilitacije

Po dobijanju dozvole za uključivanje u rehabilitacioni protokol od strane kardiologa ili ordinirajućeg Covid-19 lekara, pacijenta je potrebno podvrgnuti osnovnim funkcionalnim testovima.

Primeri ovakvih testova su šestominutni test hodom i sedi ustani test.

Ovo su modifikovani testovi opterećenja koji rehabilitacionom timu a i samom pacijentu daju uvid trenutni radni kapacitet i kardio-respiratorni odgovor na zamor. Dobijeni rezultati koriste se za formiranje adekvatnog post Covid-19 rehabilitacionog protokola i za praćenje njegove uspešnosti.

Primer Post-Covid-19 rehabilitacionog protokola.

Program se sastoji od:

 • Funkcionalnog testiranja,
 • Aktivnih respiratornih vežbi,
 • Aktivnih vežbi za stimulaciju periferne cirkulacije,
 • Vežbi za povećanje grube mišićne snage velikih mišićnih grupa,
 • Vežbi neuromotornih zadataka.
 • Ciklične aktivnosti za postizanje kardio-respiratornog stimulansa

Kako započeti?

Po preležanoj Covid-19 infekciji, potrebno je javiti nam se na naše kontakt telefone i zakazati pregled kod našeg fizijatra. Po obavljenom pregledu naš tim firmira odgovarajući program u koji se pacijent uključuje. U zavisnosti od opšteg stanja pacijenta program se može sprovoditi svakodnevno ili na drugi ili treći dan.

Petni trn

PETNI TRN

… JE BOLNI SINDROM KOJI PODRAZUMEVA BOL U PETNOJ REGIJI STOPALA. BOL SE JAVLJA PRI OSLONCU NA STOPALO I PRI HODU.

OVAJ BOL MOŽE BITI VEOMA INTENZIVAN I ONEMOGUĆITI OBAVLJANJE DNEVNIH I POSLOVNIH AKTIVNOSTI.

POSEBNO IZRAŽENE TEGOBE PACIJENTI OSEĆAJU UJUTRO ODMAH PO USTAJANJU IZ KREVETA DOK SE STOPALO MALO NE „ZAGREJE“.

 • Simptomi – petni trn – plantarni fascitis
  • Bol regije pete pri osloncu
  • Bol regije pete pri dodiru se diferencira jasno mesto bola
  • Jak bol pri prvom kontaktu pete sa podlogom posle dužeg ležanja ili sedenja
  • Bolovi se olakšavaju pri rasterećenju ali potpuno jenjavaju tek posle nekog vremena

NIJE SVAKI BOL U STOPALU ODMAH I PETNI TRN IAKO PACIJENTIMA TAKO IZGLEDA.

DIJAGNOSTIKA

DIJAGNOSTIKA SE SPROVODI KLINIČKIM PREGLEDOM I RADIOLOŠKIM PREGLEDOM.

SAM PETNI TRN SE VIDI NA RENGENSKOM SNIMKU KAO NAKUPINA KALCIJUMA NA PRIPOJU PLANTARNE FASCIJE ZA PETNU KOST.

ULTRAZVUČNI PREGLED SE MOŽE KORISTITI KAO ALAT ZA ORIJENTACIJU ALI NE I ZA POUZDANU DIJAGNOSTIKU OVOG STANJA.

KAKO NASTAJE PETNI TRN

PETNI TRN SE FORMIRA SE KAO POSLEDICA DUGOTRAJNOG HRONIČNOG PREOPTEREĆENJA UPRAVO PLANTARNE FASCIJE.

PREOPTEREĆENJE PLANTARNE FASCIJE JE UZROKOVANO SPUŠTANJEM UZDUŽNIH SVODOVA STOPALA, KOJE JE PAK, UZROKOVANO SLABLJENJEM MUSKULATURE STOPALA.

SLABLJENJE MUSKULATURE DOVODI I PROMENAMA NA ZGLOBOVIMA STOPALA. DOLAZI I DO NAPINJANJA PLANTARNOG LIGAMENTA KOJI JE PASIVNI STABILIZATOR UZDUŽNIH SVODOVA.

SVOJU ULOGU U SPUŠTANJU SVODOVA IMA I NASLEĐE A I POVEĆANA UKUPNA TELESNA MASA.

PRI LEČENJU OVOG PROBLEMA, TREBA IMATI NA UMU DA JE PETNI TRN POSLEDICA HRONIČNIH TEGOBA A NE UZROK BOLA.

TERAPIJSKI PROTOKOL TREBA USMERITI NA ELIMINACIJU BIOMEHANIČKIE ETIOLOGIJE A NE NA UKLANJANJE SAME STRUKTURE.

PETNI TRN – TERAPIJA

LEČENJE PETNOG TRNA U PRO FIZIO AMBULANTI ZASNIVA SE UPRAVO NA KOREKCIJI UZROKA KOJI DOVODE DO NAPETOSTI FASCIJE I FORMIRANJA KALCIFIKACIJE NA NJENOM PRIPOJU.

KINEZITERAPIJA JE TERAPIJSKI METOD NA KOJI SE NAJVIŠE OSLANJAMO U LEČENJU TEGOBA U STOPALU.

LOKALNO PRIMENJUJEMO I FIZIKALNE AGENSE ZA KONTROLU BOLA, BIOSTIMULACIJU I POBOLJŠANJA OPŠTEG KVALITETA TKIVA.

TERAPIJSKI AGENSI KAO ŠTO SU LASER, ELEKTROFOREZA, ULTRAZVUK, TECAR, SPADAJU U GRUPU AGENSA ZA KOJE SE PREMA INDIKACIJI ODLUČUJEMO U TRETMANU OVOG STANJA.

MEHANIČKI (ZVUČNI) UDARNI TALAS – SHOCK WAVE JE SVE ZASTUPLJENIJI AGENS U TRETMANU PETNOG TRNA. PRETPOSTAVLJENO JE DA ĆE MEHANIČKA SILA UDARNOG TALASA POREMETITI KRISTALNU STRUKTURU KALCIFIKATA I DOVESTI DO NJEGOVE BRŽE RESOPCIJE.

VAŽNO JE NAPOMENUTI DA JOŠ UVEK NE POSTOJE ZNAČAJNIJE STUDIJE KOJE BI POTVRDILE USPEŠNOST PRIMENE SHOCK WAVE TERAPIJE U SMISLU ELIMINACIJE SAMOG KALCIFIKATA.

IPAK SHOCK WAVE JE METODA KOJA JE U STUDIJAMA POTVRDILA SVOJU ULOGU U SMISLU OLAKŠANJA UKUPNIH TEGOBA I UNAPREĐENJA TERAPIJSKOG PROTOKLA.

TRAJNI REZULTAT LEČENJA SE POSTIŽE KADA SE PODIGNE TONUS I SNAGA MIŠIĆA STOPALA, KORIGUJE VISINA I FUNKCIJA SVODOVA ČIME SE SMIRUJU I UKUPNE TEGOBE.

U FAZI BOLA POTREBNO JE NOSITI MEKANU OBUĆU SA ULOŠKOM KOJI JE NAJBOLJI AKO JE IZRAEN PREMA OTISKU STOPALA. MEKANA OBUĆA, KOREKTIVNI ULOŽAK, VEŽBE ZA SVODOVE STOPALA, IZBEGAVANJE RAVNE OBUĆE I PREVIŠE HODA I STAJANJA NA BOLNOJ NOZI SU SAVETI KOJI ĆE SIGURNO POMOĆI.

POVEĆANJEM FUNKCIJE CELOKUPNOG DONJEG KINETIČKOG LANCA KORIGUJE SE I STATIČKO I DINAMIČKO DRŽANJE TELA I SPREČAVA SE PONOVNO NASTAJANJE OPISANIH TEGOBA.

Multipla skleroza – rehabilitacija

Multipla skleroza

Multipla skleroza – je hronično progresivno demijelinizaciono oboljenje centralnog nervnog sistema. Postoje različite spekulacije o uzroku nastanka ovog oboljenja, od virusne etiologije, preko genetske, vaskularne do autoimune etiologije. Statistički gledano prvi javlja se u mladom i srednjem starosnom dobu i zastupljenija je u ženskoj poulaciji.

Pored ove definicije Multipla skleroza je oboljenje koje utiče na sve sfere pacijentovog života i kao takva predstavlja stanje za čiji tretman je neophodan multidisciplinarni pristup koji za ima za cilj pomoć pacijentu kao motorno-psiho-socijalnoj celini.  

Patofiziologija

Hronična demijenilizacija struktura centralnog nervnog sistema, ogleda se u formiranju „plak“ struktura, zona u kojima je došlo do atrofije i povlačanja mijelinskih struktura. Mijelinske strukture, grubim rečima predstavljaju zaštitu od nekontrolisanog širenja elektro-nervnog impulsa. Smanjenjem njihove mase u zonama centralnog nervnog sistema, gubi se i njihova funkcija. Demijelinizovane zone se ponašaju kao čvorišta kroz koja uređeni ushodni ili nishodni signal ne prolazi.   

Klinička slika

Zone demijelinizacije se mogu javiti na svakom mestu u velikom mozgu, malom mozgu, produženoj i kičmenoj moždini. Mogu biti zahvaćeni senzorni, i motorni putevi.

U skladu sa tim klinička slika je različita, a prepoznaju se sličnosti između pacijetima prema dominantnim simptomima. Pa grubu podelu kliničkih oblika možemo napraviti na dominanto senzorni i na dominantno motorni tip.

Senzorni tip – simptomi najčešće polaze od kompromitacije vidnog polja i ili promene u osećaja površine kože (dermatomu) noge ili ruke.

Motorni tip – Možemo podeliti na dve grupe,

Spastično ataksični tip – prvi simptomi su vezani za motorne ispade, pacijenti imaju osećaj ranog zamaranja, primećuju slabiju kontrolu hoda, i kontrolu finijih pokreta ruke.

Hronična progresija ovog oboljenja odnosi se na postepeno pogoršavanje kliničkog statusa. U ovom smislu razlikujemo brzi i relapsno-remitentni oblik.

Brzi tok karakteriše ubrzano pogoršanje kliničkih simptoma.

Relapsno-remitentni oblik je vezan za faze poboljšanja i pogoršanja. U fazama pogoršanja pacijentima stanje degradira motorički i senzorno, obično bivaju podvrgnuti neurološkoj terapiji i u fazi stagnacije pogoršanja započinje se novi set rehabilitacije.

Pored dominantnih simptoma koje smo spomenuli, javljaju se i drugi simptomi koji utiču na kvalitet života obolele osobe.

Ovi simptomi se odnose na poremećenu kontrolu mokrenja i kontrolu stolice, generalizovanu  disfunkcija creve i digestivnog trakta.

Ubrzano zamaranje i osećaj opšte slabosti, nesigurnost pri hodu i savladavanju osnovnih arhitektonskih prepreka u svakodnevnom životu.

Poseban aspekt predstavlja psihološki odgovor pacijenta na oboljenje i progresivnu disfunkciju organizma u celini.

Rehabilitacija

Rehabilitacija pacijenata obolelih od multiple skleroze je trajan proces. Sa rehabilitacijom je potrebno započeti odmah po spoznaji dijagnoze i ako simptomi još uvek nisu razvijeni.

Ranim početkom omogućava se preventiva, i dugoročno održavanje najvažnijih motornih obrazaca kod pacijentata sa relapsno-remitendnim oblikom. Očuvanje obrasca samostalnog hoda, i kasnije uvežbavanje pravilnih obrazaca kompenzacije sprečiće nastanak koštano-zglobnih bolnih stanja i održaće autonomiju pacijenta u hodu do iskorišćenja njegovih maksimalnih potencijala.

U slučaju uznapredovale kliničke slike uz adekvatno doziranje kineziterapije moguća je restitucija određenih funkcija i poboljšanje kliničke slike čak i preko „očekivanih“ nivoa.

U našoj Pro Fizio ambulanti kao podršku rehabilitaciju imamo mogućnost primene HBO terapije (hiperbarična oksigenacija)

Borba sa multiplom sklerozom je proces koji traje i zahteva uportnost i saradnju svih članova tima na čelu sa pacijentom.

Atmosfera uzajamne podrške, poverenja, stimulacije pozitivnih obrazaca kretanja i ponašanja je iz mog dosadašnjeg iskustva predstavlja ključ za održanje i poboljšanja stanja pacijneta.

                                                                                                        Branko Vorkapić

                                                                                                                            

Deformiteti kičmenog stuba

Deformiteti kičmenog stuba i Schroth metod

Shroth metod – oblik specifične kineziterapije za tretman razvojnih odstupanja kičmenog stuba.

Razvojna odstupanja u formiranju kičmenog stuba, odnose se na formiranje nefizioloških krivina kičme tokm rasta.

Nefiziološka odstupanja podrazumevaju razvoj ili formiranje kičmenih krivina u pravcima koji kompromituju funkciju i dalji normalan razvoj kičme i grudnog koša.

Uzroci

Zbog nedovoljne fizičke aktivnosti i nepravilnog držanja tela, sve veći broj dece i odraslih pati od deformiteta kičmenog stuba – skolioze i kifoze. Prvi znaci započinjanja nastanka deformiteta su bol i nemogućnost zauzimanja jednog položaja duži vremenski period.

Nakon određenog vremena ćemo uočiti asimetriju ramenog pojasa, jedno rame će nam delovati niže, a drugo više.

Zatim možemo uočiti i asimetriju u poziciji kukova. Još jedan od znakova je i gibus/grba koja se može uočiti na leđima pri potpuno pognutom polozaju. Krivine sa velikim stepnom deformiteta su lako uočljive u svim položajima.

Lakše oblike ovih deformiteta možemo korigovati samo uključivanjem u bilo koju fizičku aktivnost, one malo teže krigujemo grupom korektivnih vežbi za posturu, dok one najsloženije tretiramo Schroth metodom.

Dijagnoza

Dijagnoza se postavlja kliničkim pregledom ortopeda i potvrđuje radiološkim pregledom.

Shroth metod – vodeći svetski metos u lečenju skolioze

Schroth metoda predstavlja vodeći svetski metod u konzervativnom/neoperativnom rešavanju problema deformetata kičme. Ovaj metod predstavlja skup trodimenzionalnih vežbi  koje za cilj imaju poboljšanje balansa celog tela, zauzimanje pravilnog položaja koji je maksimalno korigovan, njegovo stabilno održavanje. 

Trodimenzionalni pristup objedinjuje pokrete tela u sve tri telesne ravni, održavanje neuro-motorno stimulativnog položaja i pravilo korigovanog disanja.

Tehnikama ekspanzije, odnosno kružnog disanja, dodatno korigujemo grudni koš .

Nakon svih ovih koraka maksimalnom mišićnom aktivacijom težimo što dužem održavanju položaja koji se vremenom usvaja kao fiziološki i zadržava se i nakon vežbanja.

Metoda je teška za učenje, ali izuzetno prijatna i u relativno kratkom vremenskom periodu dobijamo vidljive rezultate.

Zbog kompeksnosti pristupa i motornih zadataka, metod se sprovodi pod direktnim nadzorom fizioterapeuta – Shroth terapeuta.

Autor teksta: Maja Đurđević
Specijalista strukovni fizioterapeut -Shroth terapeut
Objavljeno u dnevnom listu Politika
Pro Fizio ambulanta
Maja Đurđević,

REGENERATIVNA MEDICINA U REHABILITACIJI

REGENERATIVNA MEDICINA U REHABILITACIJI

REGENERATIVNA MEDICINA JE MLADA MEDICINSKA GRANA KOJA SE UBRZANO RAZVIJA.

AGENSI REGENERATIVNE MEDICINE SU VEĆ DOBRO PRIHVAĆENI U ORTOPEDSKOJ I ESTETSKOJ HIRURGIJI,  A SVE JE VIŠE DOKAZA KOJI POTVRĐUJU POZITIVNE EFEKTE OVIH AGENASA I U POLJU MEDICINSKE REHABILITACIJE.

HBO MEDICAL CENTAR, JE USTANOVA KOJA VEĆ SKORO DVADESET GODINA USPEŠNO PRIMENJUJE KISEONIK POD POVOŠENIM PRITISKOM KOJI UJEDNO MOŽEMO NAZVATI OSNOVOM REGERNERATIVNE MEDICINE, U TERAPIJI ŠIROKOG SPEKTRA PATOLOŠKIH STANJA.

prp krvna plazma platelet rich plasma
Pro Fizio prp krvna plazma platelet rich plasma

OD PRE PET GODINA, RAZVOJEM PRO FIZIO AMBULANTE ZA REHABILITACIJU,

POČINJEMO SA KOMBINOVANOM PRIMENOM HIPERBARIČNE OKSIGENACIJE I TROMBOCITIMA BOGATE PLAZME POPULARNO – PRP TERAPIJE I FIZIOTERAPIJE.

KISEONIK POD POVIŠENIM PRITISKOM I PRP TERAPIJA

KAO POTENTNI AGENSI REGENERATIVNE MEDICINE OSTVARUJU UZAJAMNO SINERGISTIČKI EFEKAT,

I OMOGUĆAVAJU KVALITETNIJU REGENERACIJU TKIVA ZA KOJA SE DO SKORO SMATRALO DA NEMAJU MOGUĆNOST REGENERACIJE.

JEDNO OD TKIVA KOJE SE KORISTI ZA PRIMER JE UPRAVO ZGLOBNA HRSKAVICA.

REGENERATIVNA MEDICINA, UOPŠTE, SE U POSLEDNJE VREME SPOTIČE O TAKOZVANI „MERLINOV EFEKAT“.

MERLIN POZNAT KAO ČAROBNJAK KOJI JE MOGAO DA REŠI SVE PROBLEME JEDNIM POTEZOM ČAROBNOG ŠTAPIĆA.

AGENSI REGENERATINE MEDICINE ЈЕSU VEОMA POTENTNI,

IPAK NE I ČAROBNI.

UPRAVO IZ TOG RAZLOG PROTOKOL KOJI KORISTIMO U NAŠIM USTANOVAMA SE OSLANJA SINERGISTIČKO DELOVANJA REGENERATINIH AGENASA I METODA FIZIOTERAPIJE.

FIZIOTERAPIJSKIM PROCEDURAMA KORIGUJU SE NEPOSREDNE I HRONIČNE POSLEDICE KOJE OBOLJENJE ILI STANJE OSTAVLJA NA ZGLOBOVE,

OKOLOZGLOBNO TKIVO, MIŠIĆE TETIVE, PERIFERNU CIRKULACIJU, KOŽU.

NA OVAJ NAČIN OTVARA SE PROSTOR DA SE ISKORISTI PUN REGENERAVNI KAPACITET  PRIMENJENIH AGENASA.

INDIKACIJE

INDIKACIJE KOJE PREMA NAŠEM ISKUSTVU DOBRO REAGUJU NA NAŠ PROTOKO SU:

1.                      DEGENERATIVNE PROMENE NA VELIKIM ZGLOBOVIMA KAO ŠTO SU KOLENO, KUK I RAME.

2.                      POVREDE MIŠIĆA I TETIVA.

3.                      HRONIČNE SPOROZARASTAJUĆE RANE UZROKOVANE DIJABETESOM IL DRUGIM VASKULARNIM POREMEĆAJEM.

REHABILITACIONI PROTOKOL

REHABILITACIONI PROTOKOLI KOJI OBUHVATAJU PRIMENU AGENASA REGENERATIVNE MEDICINE I FIZIOTERAPIJE U TRETMANU DEGENERATIVNO IZMENJENOG KOLENA SVE SU VIŠE PRIHVAĆENI U PRAKSI.

U NAŠIM USTANOVAMA HBO MEDICAL CENTAR

I PRO FIZIO AMBULANTA ZA REHABILITACIJU

PRIMENA KISEONIKA POD POVIŠENIM PRITISKOM, TERAPIJA KRVNOM PLAZMOM I FIZIOTERAPIJA PRETSTAVLJA PREPORUČEN PROTOKOL U TRETMANU POVREDA I DEGENERATIVNIH OBOLJENJA KOLENA.

KOLENO U KINETIČKOM LANCU PRETSTAVLJA OSNOVNU PREGIBNU TAČKU DONJEG EKSTRENITETA,

NIJE UŠUŠKANO U MIŠIĆE KAO NA PRIMER KUK,

A PO SVOJOJ MORFOLOGIJI JE NAJVEĆI ZGLOB LJUDSKOG TELA.

CILJ FIZIOTERAPIJE JE DA PRIMARNO, PREPOZNA I KOLIKO JE MOGUĆE OTKLONI POSLEDICE POVREDE ILI DIGOTRAJNOG DEGENERATIVNOG PROCESA,

DA REDUKUJE OTOK UNUTARI ZGLOBA I U OKOLOZGLOBNOM TKIVU,

DA OJAČA MUSKULATURU KOJA STABILIZUJE KOJENO I POVEĆA POZITIVNI UNUTARZGLOBNI PRITISAK.

POZITIVAN UNUTARZGLOBNI PRITISAK U KOLENU DOVODI DO BOLJEG RAZLAGANJA SILA PRI STAJANJU I KRETANJU, I RASTEREĆUJE MENISKUSE I ZGLOBNU HRSKAVICU.

OVAKO TRETIRANO KOLENO JE SPREMNO ZA INFILTRACIJU KRVNE PLAZME ČIJI SE REGENERATIVNI KAPACITET SADA MOŽE RAZVITI U POTPUNOSTI.

POSLE PRIMENE KRVNE PLAZME FIZIOTERAPIJA IMA ZA CILJ STIMULACIJU REGENERATIVNE KASKADE I NASTAVAK BORBE ZA STABILNOST KOLENA,

MODELIRANJE NOVE MLADE HRSKAVICE I STIMULACIJU NERVNIH ZAVRŠETAKA KOJI KONTROLIŠU POLOŽAJ I POKRET DONJIH EKSTREMITETA.

NAJVIŠE USPEHA U SMISLU OTKLANJANJA TEGOBA I KOREKCIJI STATIČKE I DINAMIČKE POSTURE OSTVARUJE SE U RANIM FAZAMA DEGENERACIJE.

PACIJENTI NAM NAŽALOST OBIČNO OBRAĆAJU KADA TEGOBE OZBILJNO KOMPROMITUJU KVALITET ŽIVOTA.

IPAK I U TIM TEŽIM SITUACIJAMA, OVIM PROTOKOLOM SE MOŽE OSTVARITI UMANJENJA TOGBA I ODREĐENA KOREKCIJA KVALITETA ŽIVOTA.

PACIJENTI IMAJU MANJE BOLOVE, VEĆU POKRETLJIVOST KOLENA I ŠTO JE MOŽDA I VAŽNIJE MOGU ZNAČAJNO DUŽE DA HODAJU I OBAVLJAJU NEOMETANO SVOJE RADNE I DRUGE AKTIVNOSTI

PO NAŠEM PROTOKOLU HIPERBARIČNA OKSIGENACIJA SE KORISTI KAO UVOD U TRETMAN KRVNOM PLAZMOM I STIMULACIJU POKRETANJA REGENERATIVNE KASKADE U PRVIM DANIMA PO APLIKACIJI.