fizikalna terapija elektroterapija

KINEZITERAPIJA – Hemipareza i Hemiplegija

KINEZITERAPIJA u tretmanu hemipareza i hemiplegija

Hemipareza podrazumeva delimičnu oduzetost ili neuromotorni ispad jedne polovije tela. Hemiplegija predstavlja potpunu oduzetost jedne strane tela.

Hemipareza i hemiplegija su funkcionalni neurološki simptomi koji nastaju usled, vaskulatne (Status post CVI) ili traumatske etiologije (povreda glave).

Ovakvi pacijenti prvenstveno moraju da budu vitalno stabilizovani i stavljeni pod adekvatnu medikaciju da bi mogli da započnu kineziterapiju.

Kineziterapijski pristup se razlikuje od faze u kojoj se pacijent nalazi.

Rana faza

U ranoj fazi kada je pacijent još uvek u jedinici intenzivne, poliuntenzivne nege ili odeljenju neurohiruške klinike sprovodi se kineziterapija u postelji koja ima za cilj stimulaciju funkciju ruke i noge kao i borbu protiv vaskularnih komplikacija i dekubita. U okviru ove faze pocijent je obično i primarno vertikalizovan do nivoa stajanja ili hoda u pomagalu.

Druga faza

U drugoj fazi pacijent se nalazi na produženom boravku na bolničkom odeljenju ili u svojoj kući. Ovu fazu karakteriše fiksiranje sinergističkih pokreta i hipertoničnih položaja. Kinezietrapija u ovoj fazi ima za cilj prevenciju razvoja kontraktura ekstremiteta, stimulaciju i korekciju voljne pokretljivosti te vertikalizaciju i vežbe elemenata pravilnog hoda. U ovoj fazi važno je insistirati na što pravilnijim obrascima hoda, uspostavljanje samostalnog hoda nije prioritet u ovoj fazi rehabilitacije.

Treća faza

Treća faza kineziterapije odvija se ambulantno. Sprovod ise neurostimulativna kineziterapija. Za sada je za funkcionalni oporavak neprevaziđen Bobatov koncept funkcionalne rehabilitacije. Važno je u okviru kineziterapije stimulisati samostalne obrasce keratnja što se postiže PNF tehnikama i Bobatovim konceptom.

Pro Fizio ambulanta i njen stručni tim mogu se uključiti savetodavno u najranijoj fazi ali praktično tek po otputanju pacijneta iz ustanove gde je primarno zbrinut.