Preoperativna priprema

Preoperativna priprema – je element rehabilitacije koji je zasnovan na znanjima vezanim za predstojeći operativni zahvat, kao segment lečenja. Znanja i tehnike koje se primenjuju u okviru preoperativne pripreme imaju zadatak:

  • prepoznaju trenutne funkcionalne ispade,
  • prepoznaju lokalne funkcionalne kapacitete (npr. predstojeća operacija kolena zahteva pripremu celokupnog donjeg kinetičkog lanca),
  • da prepozna opšte funkcionalne kapacitete celog tela
  • da iskoristi prepoznate lokalne i opšte kapacite tela da bi se isti optimalno pripremili za predstojeću fazu lečenja.
  • da edukuje pacijenta o predstojećim fazama lečenja.

Dijagnostika – Preoperativna priprema

Prepoznavanje trenutnih funkcionalnih ispada, je faza u kojoj terapeutski tim prepoznaje funkconalne posledice trenutnog stanja. Na primer namogućnost savladavanja stepenica, dohvatanja predmeta sa visoke police i slično.

Na osnovu prepoznatih ispada posmatraju se lokalni ispadi, kao što su smanjena motorna kontrola segmenta, uporedna hipotofija muskulature (hipotrofija – smanjena masa tkiva, kod mišića jednaka je smanjenoj funkciji, snazi), problemi sa proksimalnim i distalnim elementima.

Procena – preoperativna prprema

Prepoznavanje lokalnih i opštih funkcionalnih kapaciteta, u smislu lokalnog stausa, i statusa drugih telesnih segmenata usmerava proces pre operativne pripreme.

Fizikalna terapija, PRP terapija, Rehabilitacija pro fizio-92

Funkcionalna priprema

Priprema pacijenta sastoji se u ojačavanju postojećih loklanih kapaciteta, saniranju drugih postojećih ispada i uvežvanju aktivnosti hoda sa i bez pomagala, i aktivnosti kojima se postiže kardiorespiratorni stimulans i pozitivna adaptacija.

Ovo se postiže kroz primenu agenasa fizikalne terapije i kineziterapije

Funkcionalno dobro pripremljen pacijent je osposobio segement koji će biti operisan do maksimuma trenutnog kapaciteta. Uvežbao segmentno disanje, ojačao disajnu i pomoćnu disajnu muskulaturu. Ojačao gornji kinetički lanac i pripremio se za upotrebu štaka ili drugih pomagala. U slučaju operacije na gornjem kinetičkom lancu, pripremio je rameni pojas i drugu ruku za preuzimanje funkcije.

Edukacija

Edukacija pacijneta predstavlja posebno važan segment preoperativne pripreme. Pacijenta treba uputiti u detaje postoperativnog toka, pobuditi u njemu proaktivan stav prema predstojećoj operaciji i postoperativnoj rehabilitaciji. Pacijenta treba ohrabriti da postavi pitanja, na koja će dobiti adekvatne odgovore od strane medicinskog profesionalca.

Adekvatnom pripremom i edukacijom pacijenta postiže se dobra saradnja, gradi se obrazac poverenja, pacijetnti sa lakoćom prolaze postoperativni tok i napreduju ka rehabilitaciji i punom oporavku.